Synthetic Terrein Inhibits Progression of Head and Neck Cancer by Suppressing Angiogenin Production

Akane Shibata, Soichiro Ibaragi,* Hiroki Mandai, Toki Tsumura, Koji Kishimoto, Tatsuo Okui, Nur Mohammad Monsur Hassan, Tsuyoshi Shimo, Kazuhiro Omori, Guo-Fu Hu, Shogo Takashiba, Seiji Suga, Akira Sasaki
Anticancer Res. 2016, 36, 2161-2168.